Lidmaatschap

De vereniging kent drie soorten leden, te weten: gewone, bijzondere en ereleden.

Het gewone lidmaatschap van NEVOA staat in principe open voor iedere bedrijfsjuridisch adviseur die zelfstandig of in dienstbetrekking zijn/haar werktijd geheel of nagenoeg geheel besteedt aan werkzaamheden van bedrijfsjuridische aard die uitsluitend betrekking hebben zijn/haar clienten c.q. op clienten van zijn/haar werkgever en die aan een Nederlandse instelling van hoger onderwijs één van de volgende opleidingen met goed gevolg heeft afgelegd: 

  • het doctoraalexamen in de rechtswetenschappen (Nederlands recht of Notarieel recht)
  • een juridische master degree met civiel effect
  • een hogere juridische beroepsopleiding (HBO Rechten) met aansluitend een juridische master degree leidend tot civiel effect.

De Commissie van Beoordeling, belast met advisering van het bestuur over verzoeken tot toelating tot het lidmaatschap, kan ook adviseren adviseurs toe te laten met een andere relevante vorming op universitair niveau.

Indien een gewoon lid niet langer het beroep van bedrijfsjuridisch adviseur uitoefent, kan het lidmaatschap worden omgezet in een bijzonder lidmaatschap.

Het lidmaatschapsgeld (excl. 21% BTW) bedraagt:

  • gewoon lid: € 181,50
  • bijzonder lid: € 68,07

Wilt u gewoon lid worden? Dan kunt u het digitale aanmeldingsformulier in vullen op deze website. Uw aanmelding wordt na ontvangst door het bestuur voorgelegd aan de Commissie van Beoordeling.

Een omzetting van een gewoon lidmaatschap in een bijzonder lidmaatschap, wordt schriftelijk door het lid verzocht aan het bestuur, dat dit verzoek voorlegt aan de Commissie van Beoordeling. Voor een toelichting op het bijzondere lidmaatschap klikt u hier.

Het bestuur beslist over de toelating van de verzoeker of de omzetting van het lidmaatschap, nadat zij advies heeft gekregen van de Commissie van Beoordeling.

Ereleden zijn natuurlijke personen, die zich jegens de vereniging op bijzondere wijze hebben onderscheiden. De benoeming van een erelid vindt plaats door de algemene verga­de­ring op voordracht van het Bestuur of van één of meer leden. De NEVOA kent sinds 14 juni 2011 één erelid, t.w. de heer A. Labohm.