Bedrijfsjuridisch adviseur

Adviseren
Bedrijfsjuridisch adviseurs van NEVOA zijn juristen die zich vooral richten op juridisch advies aan bedrijven. Zij doen dit vanuit een eigen kantoor of organisatie, en niet intern als in-house bedrijfsjurist. De NEVOA bedrijfsjuridisch adviseur is hiervoor de aangewezen partij, omdat deze gewend is om op een breed terrein juridisch te adviseren. Getracht wordt onzekere procedures zoveel mogelijk te voorkomen door zaken goed juridisch vast te leggen (preventieve advisering) en geschillen waar mogelijk te schikken.

Onderscheidend ten opzichte van andere juridische professionals is een focus op een duurrelatie met de client. Duurrelaties zijn lange termijn contacten, waarbij er ruimte is om eens even met elkaar bij te praten, te sparren en mee te denken. Daardoor ontstaat er een grote betrokkenheid bij de dagelijkse gang van zaken bij zijn of haar cliënten en kunnen zij in voorkomende gevallen snel schakelen. Ook kan de NEVOA bedrijfsjuridisch adviseur hierdoor bij uitstek proactief adviseren, omdat hij of zij weet wat er binnen de onderneming van de cliënt speelt.

Kenmerkend voor de NEVOA bedrijfsjuridisch adviseur is ook dat deze in diens  advisering in staat is om verbindingen te leggen met andere disciplines, zoals accountants en fiscalisten. Deze multidiciplinaire aanpak leidt tot optimaal werkbare juridische oplossingen.

Mediation
NEVOA kent een aantal leden die zijn opgeleid tot mediator. De bedrijfsjuridisch mediator is een ervaren conflictbemiddelaar op het gebied van zakelijke geschillen die tegelijkertijd specialist is op één of meerdere rechtsgebieden of ervaring heeft met een bepaald type geschillen of bedrijfstak.

Procederen
De NEVOA bedrijfsjuridisch adviseur mag in voorkomende gevallen voor een cliënt in rechte optreden als gemachtigde. De NEVOA bedrijfsjuridisch adviseur mag namelijk bij de rechtbank (kamer voor kantonzaken) procederen in alle zaken op het gebied van het arbeidsrecht (bijvoorbeeld ontslag van een werknemer), huur, huurkoop en koop op afbetaling, en het incasseren van vorderingen tot € 25.000,-. In die hoedanigheid fungeert de NEVOA bedrijfsjuridisch adviseur als een aantrekkelijk alternatief voor de advocaat, aangezien de tarieven van de laatste vaak hoger liggen. Vindt de procedure bij de rechtbank (sector civiel), het Gerechtshof (hoger beroep) of Hoge Raad (cassatie) plaats, dan dient wel een advocaat te worden ingeschakeld.